Pages

Jumat, 03 Februari 2017

kelainan letak sungsang

unduh disini ya

85 komentar:

 1. Nama : Nedya Ayu Paramitha
  NIM :201510055
  Hadir bu.

  BalasHapus
 2. Adelia febri yeli
  2b
  201510002
  Hadir bu

  BalasHapus
 3. Cici chintia utami /201510012
  Hadir bu

  BalasHapus
 4. Cici chintia utami /201510012
  Hadir bu

  BalasHapus
 5. Yaniska dwi putri
  Nim: 201510105
  2A
  Hadir bu

  BalasHapus
 6. Iin sundari
  Kelas : ll A
  Nim. : 201510036
  Hadir bu

  BalasHapus
 7. Desi ratna yulia
  201510014
  Hadir bu.

  BalasHapus
 8. Lastri mawati
  201510043
  IIA
  Hadiir bu

  BalasHapus
 9. Nama: feni herawati
  Nim : 201510028
  Kelas 2 A

  Primipara : ibu yg melahir kan anak pertama
  Multipara : ibu yg melahirkan anak lebih dari 1 kali
  MUltigrandepara : yang sudah melahirkan lebih dari 5 kali

  BalasHapus
 10. Nama :helika yolanda sari
  Kelas:II A
  Nim :201510033

  Hadir bu

  BalasHapus
 11. Nama :helika yolanda sari
  Kelas:II A


  Primipara : ibu yg melahir kan anak pertama
  Multipara : ibu yg melahirkan anak lebih dari 1 kali
  MUltigrandepara : yang sudah melahirkan lebih dari 5 kali

  BalasHapus
 12. Nama : lastri mawati
  Kelas : IIA

  Primipara : ibu yg melahir kan anak pertama
  Multipara : ibu yg melahirkan anak lebih dari 1 kali
  Multigrandepara : yang sudah melahirkan lebih dari 5 kali

  BalasHapus
 13. Fika nurjanah
  2 a
  hadir
  Primipara : ibu yg melahir kan anak pertama
  Multipara : ibu yg melahirkan anak lebih dari 1 kali
  MUltigrandepara : yang sudah melahirkan lebih dari 5 kali

  BalasHapus
 14. Hadir bu..
  A.Triska Oktavika S.N
  201510001 /IIA

  Jawab :
  Primipara adalah seorang ibu yang melahirkan anak pertama
  Multipara adalah seorang ibu yang melahirkan anak lebih dari satu kali
  Multigrandepara adalah yang sudah melahirkan lebih dari 5kali

  BalasHapus
 15. Novia nurhakiki nim 201510060 kelas 2b Hadir bu. Jawab: Primipara : ibu yg melahir kan anak pertama
  Multipara : ibu yg melahirkan anak lebih dari 1 kali
  MUltigrandepara : yang sudah melahirkan lebih dari 5 kali

  BalasHapus
 16. Istiqomah
  201510038
  2A
  😊 hadir bu
  Primipara adalah seorang wanita yang melahirkan anak pertama
  Multipara adalah seorang wanita yang melahirkan anak lebih dari satu kali
  Multigrandepara adalah seorang wanita yang sudah melahirkan lebih dari 5kali

  BalasHapus
 17. Ani pikria/IIB/201510004
  hadir bu.

  BalasHapus
 18. Ani pikria/IIB/201510004
  hadir bu.

  BalasHapus
 19. Pradilla Jatiningtyas
  201510065
  II A
  Primipara : ibu yang melahirkan anak
  Pertama
  Multipara : ibu yang melahirkan anak lebih dari satu kali
  Grandemultipara : ibu yang melahirkan anak lebih dari 5 kali

  BalasHapus
 20. Nama :mardiah
  Nim :201510049
  Hadir bu

  BalasHapus
 21. Tri ayu nita sari
  Kelas :2A
  NIM : 201510099
  Hadir ibu

  Primipara : ibu yang melahirkan anak
  Pertama
  Multipara : ibu yang melahirkan anak lebih dari satu kali
  Grandemultipara : ibu yang melahirkan anak lebih dari 5 kali


  BalasHapus
 22. Elsa agustina
  Kelas: 2A
  NIM : 201510024
  HADIR BU

  primipara : ibu yang melahirkan anak pertama
  Multipara : ibu yang melahirkan anak lebih dari satu kali
  Grandemultipara : ibu yang melahirkan anak lebih dari 5 kali

  BalasHapus
 23. Hadir bu
  Nama: fera saputri
  Kelas:2A
  Nim:201510030
  Primipara:ibu yg melahirkan anak pertama
  Multipara:ibu yang melahirkan anak lebih dari satu kali
  Grandemultipara:adalah ibu yang melahirkan anak lebih dari lima kali.

  BalasHapus
 24. Rohmalistawati
  201510080
  2A
  primipara : ibu yang melahirkan anak pertama
  Multipara : ibu yang melahirkan anak lebih dari satu kali
  Grandemultipara : ibu yang melahirkan anak lebih dari 5 kali

  BalasHapus
 25. Hadirr bu..
  Nama:juwariah
  Nim :201510041
  Kelas :IIA

  Primipara : ibu yg melahir kan anak pertama
  Multipara : ibu yg melahirkan anak lebih dari 1 kali
  MUltigrandepara : yang sudah melahirkan lebih dari 5 kali

  BalasHapus
 26. Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.

  BalasHapus
 27. hadirr bu..
  Nama :juwariah
  Kels :IIA
  Nim :201510041

  Primipara : ibu yg melahir kan anak pertama
  Multipara : ibu yg melahirkan anak lebih dari 1 kali
  MUltigrandepara : yang sudah melahirkan lebih dari 5 kali

  BalasHapus
 28. Hadir bu..
  Siti nurjanah
  201510092
  II A

  Primipara : ibu yg melahir kan anak pertama
  Multipara : ibu yg melahirkan anak lebih dari 1 kali
  MUltigrandepara : yang sudah melahirkan lebih dari 5 kali

  BalasHapus
 29. Ressy Nur Handayany
  201510074
  hadir bu

  BalasHapus
 30. Nama:Devi Rahmadina
  Nim:201510016
  Kelas:II a
  Primipara : ibu yang melahirkan anak
  Pertama
  Multipara : ibu yang melahirkan anak lebih dari satu kali
  Grandemultipara : ibu yang melahirkan anak lebih dari 5 kali

  BalasHapus
 31. Nama:Devi Rahmadina
  Nim:201510016
  Kelas:II a
  Primipara : ibu yang melahirkan anak
  Pertama
  Multipara : ibu yang melahirkan anak lebih dari satu kali
  Grandemultipara : ibu yang melahirkan anak lebih dari 5 kali

  BalasHapus
 32. Nama: Tiara Citra Dewi
  Nim : 201510097
  Kelas : II A

  Primipara : ibu yg melahir kan anak pertama
  Multipara : ibu yg melahirkan anak lebih dari 1 kali
  MUltigrandepara : yang sudah melahirkan lebih dari 5 kali

  BalasHapus
 33. Nedya Ayu Paramitha
  II A
  201510055
  Hadir bu.

  Primipara : ibu yang melahirkan anak pertama
  Multipara : ibu yang melahirkan anak lebih dari satu kali
  Grandemultipara : ibu yang melahirkan anak lebih dari 5 kali

  BalasHapus
 34. Nama: Nana pratiwi
  Nim : 201510054
  Kelas: IIB
  Hadir Ibu

  BalasHapus
 35. Nama : Nita andriani
  Nim :201510058
  Kelas :II a
  Primipara : ibu yang melahirkan anak
  Pertama
  Multipara : ibu yang melahirkan anak lebih dari satu kali
  Grandemultipara : ibu yang melahirkan anak lebih dari 5 kali

  BalasHapus
 36. Nama : Nita andriani
  Nim :201510058
  Kelas :II a
  Primipara : ibu yang melahirkan anak
  Pertama
  Multipara : ibu yang melahirkan anak lebih dari satu kali
  Grandemultipara : ibu yang melahirkan anak lebih dari 5 kali

  BalasHapus
 37. Hadir bu

  Primipara : ibu yang melahirkan anak
  Pertama
  Multipara : ibu yang melahirkan anak lebih dari satu kali
  Grandemultipara : ibu yang melahirkan anak lebih dari 5 kali

  BalasHapus
 38. Primipara: ibu yang melahirkan anak pertama
  Multipara:ibu yang melahirkan anak lebih dari satu kali
  Grandemultipara:ibu yang melahirkan anam lebih dari 5 kali

  BalasHapus
 39. Primipara: ibu yang melahirkan anak pertama
  Multipara:ibu yang melahirkan anak lebih dari satu kali
  Grandemultipara:ibu yang melahirkan anam lebih dari 5 kali

  BalasHapus
 40. Fenti yossi
  II B
  201510029
  Hadir bu

  BalasHapus
 41. ratih dwi elita
  nim 201510071 / 2b
  hadir bu

  BalasHapus
 42. Reni arimaseva
  Kls 2b
  Nim : 201510110
  Hadir bu

  BalasHapus
 43. ratih dwi elita
  nim 201510071 / 2b
  hadir bu

  BalasHapus
 44. Nama : Renny Agus Susanti
  kelas : 2 A
  nim : 201510073

  Primipara: ibu yang melahirkan anak pertama
  Multipara:ibu yang melahirkan anak lebih dari satu kali
  Grandemultipara:ibu yang melahirkan anam lebih dari 5 kali
  Balas

  BalasHapus
 45. Nama :maela khomala sari
  Nim :201510048
  Kelas :II b

  Primipara : ibu yang melahirkan anak
  Pertama
  Multipara : ibu yang melahirkan anak lebih dari satu kali
  Grandemultipara : ibu yang melahirkan anak lebih dari 5 kali

  BalasHapus
 46. Apri kartika sari hadir bu
  Primipara : ibu yang melahirkan anak
  Pertama
  Multipara : ibu yang melahirkan anak lebih dari satu kali
  Grandemultipara : ibu yang melahirkan anak lebih dari 5 kali

  BalasHapus
 47. Erni Nadia Putri
  201510026
  2A
  😊 hadir bu
  Primipara adalah seorang wanita yang melahirkan anak pertama

  Multipara adalah seorang wanita yang melahirkan anak lebih dari satu kali

  Multigrandepara adalah seorang wanita yang sudah melahirkan lebih dari 5kali

  BalasHapus
 48. Hadir bu
  Nama : Rizka Yunita Sihaloho
  Nim : 201510078
  Kelas: IIa
  Primipara : ibu yg melahir kan anak pertama
  Multipara : ibu yg melahirkan anak lebih dari 1 kali
  Multigrandepara : yang sudah melahirkan lebih dari 5 kali

  BalasHapus
 49. Hadir bu
  Nama : Rizka Yunita Sihaloho
  Nim : 201510078
  Kelas: IIa
  Primipara : ibu yg melahir kan anak pertama
  Multipara : ibu yg melahirkan anak lebih dari 1 kali
  Multigrandepara : yang sudah melahirkan lebih dari 5 kali

  BalasHapus
 50. Septi Ade Sartika
  201510086
  2A
  �� hadir bu
  Primipara adalah seorang wanita yang melahirkan anak pertama

  Multipara adalah seorang wanita yang melahirkan anak lebih dari satu kali

  Multigrandepara adalah seorang wanita yang sudah melahirkan lebih dari 5kali

  BalasHapus
 51. Nama :Rizki amalia
  Nim :201510079
  II A
  Hadir bu

  Primipara :ibu yang melahirkan anak pertama
  Multipara :ibu yang melahirkan anak lebih dari 1kali
  Multigrandepara :yang sudah melahirkan lebih dari 5 kali

  BalasHapus
 52. Lufi Rahma
  2B
  201510047
  Hadir Bu

  BalasHapus
 53. Meta Wulantika
  2A
  201510051
  hadir bu

  BalasHapus
 54. seftiyana
  kelas II A
  201510084
  hadir bu

  BalasHapus
 55. Hetti marlinda
  IIB
  201510034
  Hadir bu.

  BalasHapus
 56. Hetti marlinda
  IIB
  201510034
  Hadir bu.

  BalasHapus
 57. Hadirrr bu...
  Juwariah
  201510041
  IIA

  BalasHapus
 58. Jihan Francisca Raj
  201510040
  Tingkat 2.A

  BalasHapus
 59. Rohmah listawat
  201510080
  2A
  Hadir bu

  BalasHapus
 60. Jevira Oktatria
  201510039
  IIB
  Hadir buu

  BalasHapus
 61. Umi sholeha
  201510101
  II B
  Hadiir bu

  BalasHapus
 62. ayuni eka putri
  IIB
  201510009

  hadir bu

  BalasHapus
 63. Cici chintia utami /201510012
  Hadir bu


  Primipara : ibu yg melahir kan anak pertama
  Multipara : ibu yg melahirkan anak lebih dari 1 kali
  MUltigrandepara : yang sudah melahirkan lebih dari 5 kali

  BalasHapus
 64. Suly dewi saputri
  201510093
  IIA
  Hadir bu
  Primipara : ibu yg melahir kan anak pertama
  Multipara : ibu yg melahirkan anak lebih dari 1 kali
  MUltigrandepara : yang sudah melahirkan lebih dari 5 kali

  BalasHapus
 65. novi fitria
  nim: 201510059
  kelas: IIB

  BalasHapus
 66. purniati
  kelas IIB
  Nim 201510066
  hadir bu

  BalasHapus
 67. Putriani Rambe
  Kelas IIB
  NIM 201510068
  Hadir buu

  BalasHapus
 68. Nana pratiwi
  201510054
  IIB
  Hadir Bu.

  BalasHapus
 69. hadir bu'

  popy lupita
  kls 2b

  BalasHapus